DDP ACADEMY

Real Skills - Real Income

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS.TS Mai Ngọc Anh

Trưởng Khoa kế toán – Học viện tài chính

Bên cạnh công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khóa học từ cấp Trường đến cấp Bộ, Ngành và Nhà nước; hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo được thực hiện; đặc biệt trong số đó có rất nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với công cuộc đổi mới, cải cách hệ thống kế toán Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển hệ thống.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

096.2220106